བཀའ་འགྱུར་བརྟེན་འགྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་སྒྲིག་ཚུལ།

76,208 ཕབས་ལེན་གྲངས།

མཛད་པ་པོ། ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། (༡༨༡༣ – ༡༨༧༠)

ནང་དོན། (བཀའ་འགྱུར་བརྟེན་འགྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་སྒྲིག་ཚུལ་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སྤར་བའི་རླུང་གཡབ་བོན་གྱི་པད་མོ་རྒྱས་བྱེད་ཉི་འོད་)ཅེས་བྱ་བའི་གཞུང་འདི་ནི། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན་གྱི་སྡེ་ཚན་དཀར་ཆག་ཇི་ལྟར་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་དཔེ་ཆ་འགའ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆེས་ལེགས་ཤོས་དང་སྟབས་བདེ་ཤོས་དེ་ཡིན།

ཡིག་ཆའི་རིགས། འཕྲུལ་དེབ། (ePUB) དང་སྟབས་བདེའི་ཡིག་ཆས། ( PDF)

ལྗིད་ཚད་། (ePUB 1. MB) (PDF 832. KB)

ཕབས་ལེན་ཁྱབ་ཚད། རིན་མེད།

འཕྲུལ་དེབ། (ePUB) ཕབས་ལེན་བསྟི་གནས།

སྟབས་བདེའི་ཡིག་ཆས།  (PDF) ཕབས་ལེན་བསྟི་གནས།

Share

You may also like...

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

མཚམས་སྦྱོར།
མཛད་པ་པོ། …